-


جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی پردیس کرج، با شماره 34579600-026 تماس گرفته و سپس داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید.
جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی پردیس تهران، پيش شماره 8158 را به داخلی مورد نظر اضافه نمایید.آقای دکتر علی عظیمی وقار
سرپرست مدیریت روابط بین الملل
شماره داخلی: 1021
شماره تلفن: +982181581021

خانم دکتر مهری اکبری
معاون مدیریت روابط بین الملل
شماره داخلی: 1049
شماره تلفن: 02181581049

آقای دکتر مسلم قاسمی
رییس اداره همکاری‌ها و مشارکت های بین‌المللی
شماره داخلی: 1030
شماره تلفن: 02181581030
خانم سارا وثوق یزدانی
کارشناس اداره همکاری ها و مشارکت های بین المللی
شماره داخلی: 1028
شماره تلفن: +982181581028
آقای میلاد فرجی
کارشناس اداره همکاری ها و مشارکت های بین المللی
شماره داخلی: 1032
شماره تلفن: +982181581032

خانم دکتر رغد معمار
رئیس اداره پذیرش و خدمات دانشجویان بین المللی
شماره داخلی: 1030
شماره تلفن: +982181581030
خانم مریم مرادی حقیقی
کارشناس مسئول جذب دانشجویان غیرایرانی
شماره داخلی: 1024
شماره تلفن: +982181581024;
خانم سارا روحی مقدم
کارشناس جذب دانشجویان غیرایرانی
شماره داخلی: 1025
شماره تلفن: +982181581025; +989909915913(WhatsApp)
آقای مهندس حسین صالحی
کارشناس مسئول امور کنسولی
شماره داخلی: 1031
شماره تلفن: +982181581031