درخواست امور کنسولی (صدور اقامت، تمدید اقامت، خروج - مراجعت و خروج قطعی)


کد رهگیرى این فرم: P408-F383-U0-N345902          
[ چاپ فرم ]
  • دانشجو بایستی حداقل 35 روز قبل از اتمام اقامت خود، فرم زیر را تکمیل و مدارک مربوطه را به امور کنسولی دانشگاه ارائه نماید.
  • دانشجو بایستی حداقل 25 روز قبل از صدور خروج-مراجعت خود، فرم زیر را تکمیل و مدارک مربوطه را به امور کنسولی دانشگاه ارائه نماید.
  • دانشجو بایستی پس از ورود به ایران، حداکثر ظرف مدت 4 روز فرم زیر را تکمیل و مدارک مربوطه را به امور کنسولی دانشگاه ارائه نماید.
  • مدارک لازم جهت صدور اقامت: تصویر صفحه اوّل گذرنامه - تصویر صفحه گذرنامه که شامل مهر درج ورود به ایران می باشد - تصویر روادید تحصیلی - تصویر بیمه حیات امن
  • مدارک لازم جهت تمدید اقامت: تصویر صفحه اوّل گذرنامه - تصویر صفحه اعتبار گذرنامه - تصویر صفحه آخر گذرنامه - تصویر بیمه حیات امن
  • مدارک لازم جهت خروج - مراجعت: تصویر صفحه اوّل گذرنامه - تصویر صفحه اعتبار گذرنامه - تصویر صفحه آخر گذرنامه
  • مدارک لازم جهت خروج قطعی: تصویر صفحه اوّل گذرنامه - تصویر صفحه اعتبار گذرنامه - تصویر صفحه آخر گذرنامه
:: اطلاعات فردی

نام
نام خانوادگی
نام پدر
شمارۀ گذرنامه
کد رهگیری
تاریخ اخذ کد رهگیری

تاریخ شمسى:

مقطع تحصیلی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری تخصصی
رشته تحصیلی
سال ورود به دانشگاه
:: اطلاعات تماس

شمارۀ موبایل (واتساپ)
آدرس پست الکترونیک (ایمیل)
:: فایل های پیوست

صفحه اوّل گذرنامه

پسوندهای قابل قبول : jpg - حداکثر حجم قابل قبول : 500 کیلو بایت
تصویر صفحه گذرنامه که دارای مهر درج ورود به ایران باشد

پسوندهای قابل قبول : jpg - حداکثر حجم قابل قبول : 500 کیلو بایت
تصویر روادید تحصیلی

پسوندهای قابل قبول : jpg - حداکثر حجم قابل قبول : 500 کیلو بایت
تصویر بیمه حیات امن

پسوندهای قابل قبول : jpg - حداکثر حجم قابل قبول : 500 کیلو بایت
تصویر صفحه اعتبار گذرنامه

پسوندهای قابل قبول : jpg - حداکثر حجم قابل قبول : 500 کیلو بایت
تصویر صفحه آخر گذرنامه

پسوندهای قابل قبول : jpg - حداکثر حجم قابل قبول : 500 کیلو بایت
CAPTCHA