درخواست گواهی انگلیسی
[ برگشت به فرم ]
** پس از تکمیل این فرم، کد رهگیری فرم به همراه مدارک پیوست را نیز به پست الکترونیک(ایمیل) internationaloffice.khu@gmail.com ارسال نمایید.**
** در صورت صحت اطلاعات وارده حدود 5 روز کاری، امور مربوطه انجام خواهد شد و از طریق ایمیل به شما پاسخ ارسال می گردد.**
- مشخصات فردی
1 شماره پاسپورت
2 نام (فارسی)
3 نام (انگلیسی)
4 نام خانوادگی (فارسی)
5 نام خانوادگی (انگلیسی)
- اطلاعات تماس
6 تلفن همراه
7 پست الکترونیک (Email)
- مشخصات تحصیلی
8 شمارۀ دانشجویی
9 دانشکده محل تحصیل
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
ادبیات و علوم انسانی
اقتصاد
تربیت بدنی و علوم ورزشی
حقوق و علوم سیاسی
روانشناسی و علوم تربیتی
شیمی
علوم جغرافیایی
علوم ریاضی و کامپیوتر
علوم زمین
علوم زیستی
علوم مالی
فنی و مهندسی
فیزیک
مدیریت
هنر و معماری
10 مقطع تحصیلی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترا
11 رشتۀ تحصیلی / گرایش (فارسی)
12 رشتۀ تحصیلی / گرایش (انگلیسی)
13 تاریخ فارغ التحصیلی

تاریخ شمسى:

- درخواست
14 نوع گواهی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
گواهی اشتغال به تحصیل انگلیسی
گواهی فارغ التحصیلی انگلیسی
حمایت مالی
15 کشور مقصد (انگلیسی)
این قسمت فقط برای گواهی حمایت مالی تکمیل می گردد.
16 علت مهاجرت (فارسی)
17 نام دانشگاه مقصد
این قسمت فقط برای گواهی حمایت مالی تکمیل می گردد.
18 تاریخ خروج از ایران (میلادی)
این قسمت فقط برای گواهی حمایت مالی تکمیل می گردد.
تاریخ میلادى:
19 مدت زمان اقامت در کشور مقصد (ماه)
این قسمت فقط برای گواهی حمایت مالی تکمیل می گردد.
20 تصویر صفحه اوّل پاسپورت
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.
21 تصویر نامه تأییدیه تحصیلی فارسی
متقاضیان محترم در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری، نامه مورد نظر را باید از بخش تحصیلات تکمیلی و در مقطع کارشناسی از ادارۀ آموزش اخذ نمایند.
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.
22 تصویر تعهدنامه
این قسمت فقط برای گواهی حمایت مالی تکمیل می گردد.
پس از تکمیل و امضاء تعهدنامۀ خام، فایل را در این قسمت بارگذاری نمایید.
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.